Ebiz channel

ช่อง Ebiz channel แรกเริ่มใช้ชื่อว่า ช่องเถ้าแก่ นำเสนอรายการเกี่ยวกับ รายการความรู้ในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งกลยุทธธุรกิจ ไอเดียธุรกิจ แนะนำธุรกิจ